ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡിപ്ളോമ കോഴ്‌സുകളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം

ഡിപ്ളോമ കോഴ്‌സുകളുടെ ഉദ്‌ഘാടനം