ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

‘കൂട്ടായി’ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൂണിയന്‍ ഉദ്‌ഘാടനം

‘കൂട്ടായി’ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൂണിയന്‍ ഉദ്‌ഘാടനം