ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

കുട്ടിയോനേ അലാഴീക്ക്‌പോണ്ടാട്ടാ ‘ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൂണിയന്‍ മാഗസിന്‍ പ്രകാശനം നടത്തി

കുട്ടിയോനേ അലാഴീക്ക്‌പോണ്ടാട്ടാ ‘ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയൂണിയന്‍ മാഗസിന്‍ പ്രകാശനം നടത്തി