ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഇമ്പിച്ചി ബാവ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച  “അക്ഷരപുര”ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ കൈ മാറുന്നു

ഇമ്പിച്ചി ബാവ മെമ്മോറിയൽ ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ച “അക്ഷരപുര”ലൈബ്രറിയിലേക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ. അനിൽ വള്ളത്തോൾ കൈ മാറുന്നു