ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഇടക്കാല ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം

ഇടക്കാല ആസ്ഥാനമന്ദിരം ഉദ്‌ഘാടനം