ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ശ്രീ. അബ്ദുൽ ബായിസ്. പി

ശ്രീ. അബ്ദുൽ ബായിസ്. പി

ശ്രീ. അബ്ദുൽ ബായിസ്. പി

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (കോൺട്രാക്റ്റ്) / മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം എ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ, പോണ്ടിച്ചേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റി

ജോലി പരിചയം

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (കോൺട്രാക്റ്റ്), മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം , കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ, കാഡ്പുഴി ഗ്രേസ് വാലി കോളേജ്, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം.

ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ, മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ജേർണലിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, എം.ഇ.എസ്. കല്ലടി കോളേജ്, മണ്ണാർക്കാട്.

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ, അഡ്വർട്ടൈസിംഗ്, പബ്ലിക് റിലേഷൻ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്.

പ്രൊഡക്ഷൻസ്

  • I’m Gaza
  • India under the knee
  • Piranthan
  • Dreams