ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്രൊഫ. ജോണി സി. ജോസഫ് (വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ )

പ്രൊഫ. ജോണി സി. ജോസഫ് (വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ )

പ്രൊഫ. ജോണി സി. ജോസഫ് (വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസർ )

വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസ്സർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എംഎ, പിഎച്ച്ഡി, എൽ.എൽ.ബി., എംബിഎ

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

Development Communication, Sociological Theories, Contemporary Sociological Theories, Post Modern Sociology, Research Methods, Statistics, Sociology of Ageing, Diaspora Studies.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക