ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. എം. ആർ രാഘവ വാരിയർ

ഡോ. എം. ആർ രാഘവ വാരിയർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

  • ബി.എ മലയാളം ഭാഷയും സാഹിത്യവും കോഴിക്കോട് സർവ കലാശാല 1972 .
  • എം .എ മലയാളം ഭാഷയും സാഹിത്യവും കോഴിക്കോട് സർവ കലാശാല 1976 .
  • എം.ഫിൽ ചരിത്രം ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു സർവകലാശാല ന്യൂ ഡൽഹി1980
  • പി എച് .ഡിഭാഷയും സാഹിത്യവും കോഴിക്കോട് സർവ കലാശാല 1986 .
  • പ്രാചിനലിപി വിജ്ഞാനത്തിൽ സാങ്കേതിക പഠനം,ചീഫ് എപ്പിഗ്രാഫിസ്റ്റ് ഓഫീസ് ,അർച്ചിയോളോജിക്കൽ സെർവായ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ,മൈസൂർ .1973

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക