ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിനു കുമാർ. എൻ.വി.

വിനു കുമാർ. എൻ.വി.

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ (അതിഥി അധ്യാപകന്‍)

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

എം. ഫിൽ (പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്), സ്കൂൾ ഓഫ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസ്, മഹാത്മാ ഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കോട്ടയം, ഡിസേർട്ടേഷൻ വിഷയം: “കേരളത്തിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സാമൂഹ്യ ഒഴിവാക്കൽ: ഒരു കേസ് പഠനം പറളം പഞ്ചായത്ത്”

എം. എ. (പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്), ശ്രീകേരളവർമ കോളേജ് തൃശൂർ (കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി), ഡിസർട്ടേഷൻ വിഷയങ്ങൾ: “ഇൻഡോ-റഷ്യ ബന്ധം”.

താൽപ്പര്യമുള്ള മേഖല

വികേന്ദ്രീകരണം, ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടവും രാഷ്ട്രീയവും, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക