ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഡോ. ശ്രീജ എൽ. ജി

ഡോ. ശ്രീജ എൽ. ജി

ഡോ. ശ്രീജ എൽ . ജി

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ & സ്‌കൂൾ  ഡയറക്ടർ

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പിഎച്ച്.ഡി (2016)

കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ചരിത്രത്തിൽ  തന്റെ മാസ്റ്റേഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി.

താൽപര്യമുള്ള മേഖലകൾ

 ചരിത്ര രചനചരിത്രം,ജെൻഡർ സ്റ്റഡീസ്, ലോക മതങ്ങൾ, ഇന്ത്യ ചരിത്രം

പിഎച്ച്ഡി വിഷയം

“Malayala Manorama : Its Role in the Socio – Political Awakening of Travancore from 1890 to 1937.

വിശദമായ പ്രൊഫൈലിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്കുചെയ്യുക