ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണവും വിലയിരുത്തലും

പ്രോജക്റ്റ് രൂപീകരണവും വിലയിരുത്തലും

പഞ്ചായത്ത് തലത്തിലുള്ള പ്രൊജക്ട് ആസൂത്രണവും നടത്തിപ്പും കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമാണ്. കോഴ്‌സിന്റെ  അവസാനം ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും ഒരു മൈനര്‍ പ്രൊജക്ട്  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കോഡിനേറ്റര്‍: ശ്രീമതി. ശ്രീജ വി. അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, തദ്ദേശവികസനപഠനം