ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

പൈതൃക ടൂറിസം

പൈതൃക ടൂറിസം

സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശീലനവും വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനവും കോഴ്‌സ് ഉറപ്പു വരുത്തുന്നു. കോഴ്‌സിന്റെ  അവസാനം ഓരോ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയും ഒരു പ്രൊജക്ട്  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

കോഡിനേറ്റര്‍: ഡോ. പി. സതീഷ്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, സംസ്‌കാരപൈതൃകപഠനം