ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

തിരക്കഥാ രചനയും വീഡിയോ ചിത്ര നിര്‍മാണവും

തിരക്കഥാ രചനയും വീഡിയോ ചിത്ര നിര്‍മാണവും

കോഴ്‌സിന്റെ ഭാഗമായി തിരക്കഥാരചനയിലും വീഡിയോഗ്രാഫിയിലും സൈദ്ധാന്തികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. വിദഗ്ദ്ധരുടെ സേവനം കോഴസില്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട്.

കോഡിനേറ്റര്‍: ഡോ. സുധീര്‍ എസ്. സലാം, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസര്‍, സിനിമാപഠനം