ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

‘സാഹിത്യ ഗവേഷണം ചരിത്രവും വാർത്തമാനവും’ ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാർ

‘സാഹിത്യ ഗവേഷണം ചരിത്രവും വാർത്തമാനവും’ ത്രിദിന ദേശീയ സെമിനാർ

Download File