ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

സാഹിതി 2015

സാഹിതി 2015

ഫെബ്രുവരി 21, 22, 23 തിയതികളില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും നടത്തുന്ന അന്തര്‍സര്‍വകലാശാല സാഹിത്യോത്സവം ‘സാഹിതി’ ഈ വര്‍ഷവും വിപുലമായി നടന്നു.