ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

വിദ്യാര്‍ത്ഥിപ്രവേശനം

എം.എ. കോഴ്സുകള്‍

  • അപേക്ഷകര്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ (അഭിരുചിപ്പരീക്ഷ) എഴുതണം. യു.ജി.സി. അംഗീകാരമുള്ള ബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. ഓണ്‍ലൈനായും പോസ്റ്റിലൂടെയും നേരിട്ടും അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാം. വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിശ്ചിത ദിവസം പരീക്ഷ നടത്തും. ഒരു അപേക്ഷകന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഓരോന്നിനും പ്രത്യേകം അഭിരുചിപ്പരീക്ഷ എഴുതണം. (അപേക്ഷാഫീസ് 200 രൂപ. ആനുകൂല്യമുള്ള വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് 100 രൂപ).
  • അഭിരുചിപ്പരീക്ഷയില്‍ 40 ശതമാനം മാര്‍ക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലേ പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കൂ. ബിരുദതലത്തില്‍ കിട്ടിയ മാര്‍ക്കും പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയിലെ മാര്‍ക്കും 50:50 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ പരിഗണിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നാണ് പ്രവേശനം നടത്തുക.സര്‍ക്കാര്‍ അനുശാസിക്കുന്ന ഫീസ് ഇളവുകളും സംവരണവും പാലിച്ചാണ് അഡ്മിഷന്‍ നടത്തുന്നത്. പ്രവേശനത്തിനുള്ള പരമാവധി വയസ്സ് : 28 (കോഴ്‌സിന് ചേരുന്ന സമയത്ത്) (പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗത്തിലെ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് 30 വയസ്സ്) ആഗസ്റ്റ് മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ വരെയും ജനുവരി മുതല്‍ ജൂലൈ വരെയുമാണ് സെമസ്റ്ററുകള്‍. ഏപ്രില്‍, മേയ് മാസങ്ങളില്‍ വേനലവധി

എം.ഫില്‍ കോഴ്സുകള്‍

  • ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ 55% മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാത്ത ബിരുദാനന്തരബിരുദമാണ് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് 5% ഇളവ്.
  • പ്രവേശനപരീക്ഷയുടെയും ബിരുദാനന്തരബിരുദ പരീക്ഷയുടെയും മാര്‍ക്കുകള്‍ 50:50 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ കണക്കാക്കിയാണ് റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക. രണ്ട് സെമസ്റ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട ഒരു വര്‍ഷമാണ് എം.ഫില്‍. പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാലാവധി. കോഴ്‌സ് വര്‍ക്ക്, പ്രബന്ധ പ്രസിദ്ധീകരണം, അധ്യാപന സഹായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലായി 60 ക്രെഡിറ്റ്.

പിഎച്ഛ്.ഡി.

  • ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളില്‍ 55% മാര്‍ക്കില്‍ കുറയാത്ത ബിരുദാനന്തരബിരുദമാണ് അടിസ്ഥാനയോഗ്യത. പട്ടികജാതി – പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം, ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിലെ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് 5% ഇളവ്.
  • പിഎച്ഛ്.ഡി. കോഴ്‌സുകള്‍ക്ക് പ്രവേശനപ്പരീക്ഷ നടത്തും. പ്രവേശനപ്പരീക്ഷയുടെ മാര്‍ക്കും ബിരുദാനന്തരബിരുദ കോഴ്‌സിലെ മാര്‍ക്കും മുഖാമുഖത്തിലെ മാര്‍ക്കും 50:25:25 എന്ന അനുപാതത്തില്‍ പരിഗണിച്ചാണ് റാങ്ക്‌ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക. ആറ് സെമസ്റ്റര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മൂന്ന് വര്‍ഷമാണ് കാലാവധി.