ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നെറ്റ്/ജെ.ആർ.എഫ്- ചലച്ചിത്രപഠനം

നെറ്റ്/ജെ.ആർ.എഫ്- ചലച്ചിത്രപഠനം

ഗോപീകൃഷ്ണൻ വി എസ്

Email: vs.gopikrishnan@gmail.com

Phone: 9048572885

NET/JRF: നെറ്റ്

Course: എം എ ചലച്ചിത്രപഠനം 

YEAR:2020