ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ട്രെയിനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക

ലൈബ്രറിയിലേക്ക് ട്രെയിനികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിന്റെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക

Download File