ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

യു.ജി.സി. നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍

യു.ജി.സി. നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍

(നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)