ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മീറ്റിംഗ് നടത്തി 

മീറ്റിംഗ് നടത്തി 

വെട്ടം പഞ്ചായത്തിൽ തൊഴിൽ സംരഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാനായി വികസന പഠന സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും 12/1/22 ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ആശാ വർക്കർമാരുമായി ഒഞ്ഞു ചേർന്നപ്പോൾ .