ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാല -യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (2019 -2020 )കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനു – ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള  ദർഘാസ് പരസ്യം

മലയാള സർവകലാശാല -യാത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് (2019 -2020 )കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനു – ടെണ്ടർ ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ദർഘാസ് പരസ്യം

Download File