ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വിമുക്ത ഭടന്മാരെ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ  നിയമിക്കുന്നതിനായി 15/11/2017 അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പാനൽ

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരായി വിമുക്ത ഭടന്മാരെ താത്കാലികാടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കുന്നതിനായി 15/11/2017 അഭിമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പാനൽ

security

Download File