ഇ-മെയില്‍

info@malayalamuniversity.edu.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനായി  സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം

മലയാള സർവകലാശാലയിൽ വൈസ് ചാൻസലർ നിയമനത്തിനായി സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം

Download File