ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

മലയാളസർവകലാശാല അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫോറം

മലയാളസർവകലാശാല അധ്യാപക തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ഫോറം