ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശനിയമസമിതി

ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശനിയമസമിതി

  •  രജിസ്ട്രാര്‍ ഇൻ ചാർജ് 
  • ശ്രീ. കെ. വി. ശശി (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ആര്‍. രാജീവ് മോഹന്‍ (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍)
  • ഡോ. ഇ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ (അസോ. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. കെ. എം. ഭരതന്‍ (പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സ്വപ്നാറാണി എസ്. എസ്. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. മഞ്ജുഷ ആര്‍. വര്‍മ്മ (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ഡോ. ധന്യ ആര്‍. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീ. കെ. എസ്. ഹക്കിം (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. അന്‍വര്‍ അബ്ദുള്ള (അസി. പ്രൊഫസര്‍)