ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം – ഫീസ് ഘടന

ബിരുദാനന്തര ബിരുദം – ഫീസ് ഘടന

1
  • അപേക്ഷാ ഫീസ് (ജനറല്‍)

Course (1)

Course (2, 3)

  • എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി

Course (1)

Course (2, 3)

350/-

700/-

 

 

150/-

300/

പ്രവേശന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍, വാഹന ഫീസ് കൂടാതെ

Rs 4850/-

2 രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീ 500/-
3 ട്യൂഷന്‍ ഫീ(സെമസ്റ്റര്‍) 1000/-
4 മാഗസിന്‍ 200/-
5 വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ 200/-
6 അലുമിനി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍(5വര്‍ഷം) 100/-
7 ലൈബ്രറി ഫീ ( വാര്‍ഷികം)  200/-
8 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം (ലൈബ്രറി) 500/-
9 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം 500/-
10 പി.ടി.എ ഫണ്ട് 750/-
11 വാഹന വാടക 900/-
12 പരീക്ഷ ഫീസ് (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 100/-
13 നാലാം സെമസ്റ്റർ ഡിസ്സെർറ്റേഷനും, വൈവയും 500/-   നാലാം സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷ ഫീയോടൊപ്പം
14 ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 300/-
15 കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ 300/-
16 പുനഃപരീക്ഷ (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 300
17  പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
18   മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (സെമസ്റ്റര്‍- ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 200/-
19   പ്രൊവിഷണല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 200/-
20 മൈഗ്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 100/-
21 കൺഡോനേഷൻ ഫീ (ഒരുതവണ) 500/-
22 കൺസോളിഡേറ്റഡ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 500/-
23 സെമസ്റ്റര്‍ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 250/-
24 ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 500/-
25 ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 200/-
26 ടോപ് സ്‌കോറർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 200/-
27 ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കോഴ്സ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനു മുമ്പ് വിടുതൽ വാങ്ങൽ 1000/-
28 ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം കോഴ്സ് മാറ്റത്തിനായി രജിസ്‌ട്രേഷൻ റദ്ധ് ചെയ്യൽ 1000/-