ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ബിരുദാനനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍- ഫീസ്‌ ഘടന

ബിരുദാനനന്തര ബിരുദ കോഴ്സുകള്‍- ഫീസ്‌ ഘടന

1
  • അപേക്ഷാഫീസ്

കോഴ്സ് (ഒന്നിന് )

കോഴ്സ് (രണ്ട്, മൂന്ന്‍)

  • പട്ടികജാതി/പട്ടികവര്‍ഗ/ഭിന്നസേഷിയുള്ള അപേക്ഷകര്‍ക്ക്

കോഴ്സ് (ഒന്നിന് )

കോഴ്സ് (രണ്ട്, മൂന്ന്‍)

 

 

350/-

700/-

 

150/-

300/-

പ്രവേശന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍ ഫീസ്‌ കൂടാതെ 4850/- രൂപ
2 രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ 500/-
3 ട്യൂഷന്‍ ഫീ 1000/-
4 മാഗസിന്‍ 200/-
5 വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ 200/-
6 അലുമിനി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍(5വര്‍ഷം) 100/-
7  ലൈബ്രറി ഫീസ്‌ ( വാര്‍ഷികം)  200/-
8 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം (ലൈബ്രറി) 500/-
9 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം 500/-
10 പി.ടി.എ ഫണ്ട്‌ 750/-
11 വാഹന വാടക(വാര്‍ഷികം) 900/-
12 പരീക്ഷ ഫീ(സെമസ്റ്റര്‍ പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 100/-
13 നാലാം സെമസ്റ്റര്‍- ഡെസര്‍ട്ടേഷന്‍, വൈവ 500/-   നാലാം സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷാ ഫീസിനോടൊപ്പം
14  ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 300/-
15   കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ 300/-
16 പുനഃപരീക്ഷ (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 300.00
17  പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
18   മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (സെമസ്റ്റര്‍- ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 100/-
19  പ്രൊവിഷണല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്   (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 200/-
20 മൈഗ്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 100/-
21 നിയമവിധേയമായ ഹാജര്‍ ഇളവിനുള്ള ഫീസ് (കോഴ്‌സിനിടെ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം) 500/-
22  കണ്‍സോളിഡേറ്റ് മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 500/-
23 മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് സെമസ്റ്റര്‍ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 250/-
24  ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 500/-
25 ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 200/-