ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പ്ലെയ്സ്മെന്‍റ് സെല്‍

പ്ലെയ്സ്മെന്‍റ് സെല്‍

  • ഡോ. ആര്‍. രാജീവ് മോഹന്‍ (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍/വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍)
  • ഡോ. സ്മിത കെ നായർ (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  •  ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ഡോ. സുനീത ടി.വി. (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ഡോ. ജയ്നി വര്‍ഗീസ് (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ഡോ. എ. പി. ശ്രീരാജ് (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍)
  • ഡോ. മഞ്ജുഷ ആര്‍. വര്‍മ്മ (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)
  • ശ്രീ കെ. എസ്. ഹക്കിം (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍)
  • ഡോ. വിദ്യ ആര്‍. (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷ)