ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പിഎച്ഛ്. ഡി ഫീസ്‌ ഘടന

പിഎച്ഛ്. ഡി ഫീസ്‌ ഘടന

1 അപേക്ഷാ ഫീസ് (ജനറല്‍)

എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി

500/-

200/-

 പ്രവേശന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍, വാഹന ഫീസ് കൂടാതെ 4500/-
2 രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീ 1000/-
3 ട്യൂഷന്‍/റിസര്‍ച്ച്’ഫീ (സെമസ്റ്റര്‍) 1000/-
4 മാഗസിന്‍ 200/-
5 വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ 200/-
6 അലുമിനി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍(5വര്‍ഷം) 100/-
7  ലൈബ്രറി ഫീ ( വാര്‍ഷികം) 500/-
8 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം (ലൈബ്രറി) 1000/-
9 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം 1000/-
10 കോഴ്‌സ് വര്‍ക്ക് പരീക്ഷാ ഫീ – സെമസ്റ്റര്‍- 1 (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന് – 200) 600/-
11 കോഴ്‌സ് വര്‍ക്ക്  സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഫീ  500/-
12 പ്രബന്ധ ശീര്‍ഷക മാറ്റം  500/-
13 പ്രബന്ധം- പ്രീസബ്മിഷന്‍ ഫീ 2000/-
14 പ്രബന്ധ മൂല്യനിര്‍ണയം 4000/-   അവസാന സെമസ്റ്റര്‍
15 ഓപ്പണ്‍ ഡിഫന്‍സ് 2500/-
16  പിഎച്ഛ്. ഡി ഡിഗ്രി 1000/-
17   കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ 1000/-
18 പ്രബന്ധ പുനഃസമര്‍പ്പണം 1000/-
19 പുനഃപരീക്ഷ (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
20  പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
21  മൈഗ്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 200/-
22 കോഴ്‌സ് വര്‍ക്ക്  മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (സെമസ്റ്റര്‍- ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 250/-
23 പിഎച്ഛ്. ഡി ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 1500/-
24  ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 200/-
25 വാഹന വാടക(വാര്‍ഷികം) 3000/-