ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

പരിസ്ഥിതിപഠന  സ്കൂളിന്റെ പരീക്ഷണശാല  ഉദ്‌ഘാടനം ജൂലൈ 12ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് രംഗശാലയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു

പരിസ്ഥിതിപഠന സ്കൂളിന്റെ പരീക്ഷണശാല ഉദ്‌ഘാടനം ജൂലൈ 12ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് രംഗശാലയിൽ വച്ച് നടത്തുന്നു

പരിസ്ഥിതിപഠന സ്കൂളിന്റെ പരീക്ഷണശാല ഉദ്‌ഘാടനം ജൂലൈ 12ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് രംഗശാലയിൽ വച്ച് നടത്തുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവം അറിയിക്കുന്നു

Download File