ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നൈപുണ്യ വികസന സമിതി

നൈപുണ്യ വികസന സമിതി

  • ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന (കണ്‍വീനര്‍)
  • ഡോ. സി. ഗണേഷ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീമതി രാഗിണി കെ. എസ്. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സുധീര്‍ എസ്. സലാം (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. മഞ്ജുഷ ആര്‍. വര്‍മ്മ (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീ. കെ. വി. ശശി (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സ്മിത കെ. നായര്‍ (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ശ്രീമതി ശ്രീജ വി. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ജയ്നി വര്‍ഗീസ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍)