ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ്   പാർലമെന്റ്‌   കേരള-2019

നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പാർലമെന്റ്‌ കേരള-2019


കേരള നിയമസഭയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻറെ പാർലമെന്ററികാര്യ വകുപ്പും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് ഡെമോക്രസിയുടെ ഭാഗമായി 2019 ഫെബ്രുവരി 23, 24, 25 തീയതികളിൽ നടത്തുന്ന ‘നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റസ് പാർലമെന്റ്‘ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്കായും ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയും ചുവടെ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

നാഷണൽ സ്റ്റുഡന്റ്സ് പാർലമെന്റ്‌   കേരള-2019