ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പ്രവേശന പരീക്ഷാഫലം 2019