ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എന്‍.ഐ.ആര്‍.എഫ് (നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്കിങ്ങ് ഫ്രെയിം വര്‍ക്ക്)

എന്‍.ഐ.ആര്‍.എഫ് (നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റാങ്കിങ്ങ് ഫ്രെയിം വര്‍ക്ക്)

ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് (നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)