ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.ഫിൽ / പിഎച്.ഡി (2019 പ്രവേശനം) ക്ലാസ്സുകൾ

എം.ഫിൽ / പിഎച്.ഡി (2019 പ്രവേശനം) ക്ലാസ്സുകൾ

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ മലയാളസർവകലാശാലയിലെ എം.ഫിൽ / പിഎച്.ഡി (2019 പ്രവേശനം) ക്ലാസ്സുകൾ ആഗസ്റ്റ്‌ 12നു പകരം 19നു ആയിരിക്കും ആരംഭിക്കുക.

– രജിസ്ട്രാർ