ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

എം.ഫില്‍ -ഫീസ്‌ ഘടന

എം.ഫില്‍ -ഫീസ്‌ ഘടന

1 അപേക്ഷാ ഫീസ് (ജനറല്‍)

എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി

500/-

200/-

 പ്രവേശന സമയത്ത് ഹോസ്റ്റല്‍, വാഹന ഫീസ് കൂടാതെ 5300/-
2 രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീ 800/-
3 ട്യൂഷന്‍/റിസര്‍ച്ച്’ഫീ (സെമസ്റ്റര്‍) 1000/-
4 മാഗസിന്‍ 200/-
5 വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ 200/-
6 അലുമിനി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍(5വര്‍ഷം) 200/-
7  ലൈബ്രറി ഫീ ( വാര്‍ഷികം) 500/-
8 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം (ലൈബ്രറി) 1000/-
9 സുരക്ഷാ നിക്ഷേപം 1000/-
10 പി.ടി.എ ഫണ്ട്‌ 1000/-
11 ശീര്‍ഷക മാറ്റം  500/-
12 കോഴ്‌സ് വര്‍ക്ക് പരീക്ഷാ ഫീ – സെമസ്റ്റര്‍- 1 (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന് – 200)  600/-
13 പ്രബന്ധ മൂല്യനിര്‍ണയം & വൈവ (സെമസ്റ്റര്‍ – 2) 2000/-   സെമസ്റ്റര്‍ 2 റിസര്‍ച്ച് ഫീ – 1000/- + 3000/-
14  ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് 500/-
15   കോണ്‍വൊക്കേഷന്‍ 500/-
16 പുനഃപരീക്ഷ (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
17  പുനര്‍ മൂല്യനിര്‍ണ്ണയം (പേപ്പര്‍ ഒന്നിന്) 500/-
18   പ്രൊവിഷണല്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്   (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 200/-
19  മൈഗ്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്  (ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 200/-
20 മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് (സെമസ്റ്റര്‍- ആവശ്യമുള്ളവര്‍ക്കുമാത്രം) 250/-
21 മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ് സെമസ്റ്റര്‍ (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 500/-
22 നിയമവിധേയമായ ഹാജര്‍ ഇളവിനുള്ള ഫീസ് (കോഴ്‌സിനിടെ ഒറ്റത്തവണ മാത്രം) 500/-
23 ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 1000/-
24  ഐ.ഡി. കാര്‍ഡ് (ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്) 200/-
25 വാഹന വാടക(വാര്‍ഷികം) 1200/-