ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ഉന്നത ഭാരത അഭിയാൻ

ഉന്നത ഭാരത അഭിയാൻ

  • ഡോ. ജയ്നി വര്‍ഗീസ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. എ. പി. ശ്രീരാജ് (അസി. പ്രൊഫസര്‍)