ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

ഇന്നത്തെപരിപാടി (12.12.17)

ഇന്നത്തെപരിപാടി (12.12.17)

മലയാളസര്‍വകലാശാല- ദ്വിദിന ഭാഷാബോധനസിംബോസിയം- ഉദ്ഘാടനം- 10 മണി.