ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതി

ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതി

  • രജിസ്ട്രാർ ഇൻ ചാർജ് (അദ്ധ്യക്ഷൻ )
  • ഡോ. സ്മിത കെ. നായര്‍
  • ഡോ. രോഷ്നി സ്വപ്ന
  • ഡോ. സ്വപ്നാറാണി എസ്. എസ്. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ആര്‍. രാജീവ് മോഹന്‍ (വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന്‍, മാധ്യമപഠനം)
  • ഡോ. ബേബിശാരി, സൈക്കോളജി വിഭാഗം ,കാലിക്കറ്റ് സര്‍വകലാശാല, (പുറമേ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി)