ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

തിയതി പുതുക്കി

തിയതി പുതുക്കി

11, 12, 13 തിയതികളില്‍ നടത്താനിരുന്ന ദേശീയ സെമിനാര്‍ ‘വിവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പെണ്‍വഴികള്‍’ നടത്താനിരുന്ന തിയതി പുതുക്കി. പുതുക്കിയ തിയതി പിന്നീടു അറിയിക്കും.