ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അടല്‍ ബാങ്കിങ്ങ് ഓഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍സ് ഓണ്‍ ഇന്നവേഷന്‍ അച്ചീവ്മെന്‍റ്സ്

അടല്‍ ബാങ്കിങ്ങ് ഓഫ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്‍സ് ഓണ്‍ ഇന്നവേഷന്‍ അച്ചീവ്മെന്‍റ്സ്

ഡോ. ശ്രീജ എൽ ജി(നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍)