ഇ-മെയില്‍

info@temu.ac.in

ഫോണ്‍

0494 2631230

അറിയിപ്പുകൾ

അക്കാദമിക് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍

അക്കാദമിക് മോണിറ്ററിംഗ് സെല്‍

  • ഡോ. അശോക് ഡിക്രൂസ് (കണ്‍വീനര്‍)
  • ഡോ. ജി. സജിന (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ഇ. രാധാകൃഷ്ണന്‍ (അസോ. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. ധന്യ ആര്‍. (അസി. പ്രൊഫസര്‍)
  • ഡോ. സുനീത ടി.വി. (അസോ. പ്രൊഫസര്‍)