Phone

0494 2631230

Registrar In Charge

Registrar In Charge

ഡോ. പി എം റെജിമോൻ

നിലവിൽ മലയാളസർവകലാശാലയിൽ പരീക്ഷ കൺട്രോളർ ആയ ഡോ. പി എം റെജിമോൻ ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല രജിസ്ട്രാറുടെ ചുമതലകൾ കൂടെ നിർവഹിക്കുന്നു .